پروژه سرمایه گذاری اجاره اراضی در زمینه احداث پایانه لجستیک کالا و کانتینر (ICD) به روش B.O.T

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 15 هکتار جهت کاربری ترمینال کانتینری واقع در قطعات.C51.C50.C49.C48 اراضی منطقه ویژه بندر شهید رجایی می باشد که طی قرارداد 35729 در تاریخ26/07/93 منعقد گردید که همزمان با فعالیت مهندسی در 01/08/93 اجرایی شده و هم اکنون 2/42 پیشرفت فیزیکی و مالی داشته و رقم سرمایه گذاری بالغ بر 700 میلیارد ریال می باشد که مدت این قرارداد 15 سال می باشد.

 

1---
1
2
3
421217965 142753 788988120165760357
421909392 126626 2269779224428555969
422128538 69377 1351580443390362231
422302119 75687 16206390249332148132
8--