پروژه سرمایه گذاری اجاره اراضی در زمینه احداث پایانه لجستیک کالا و کانتینر به روش B.O.T بعلاوه دو پست اسکله این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 47 هکتار جهت کاربری ترمینال کانتینری و بهره برداری از اسکه واقع در جزیره نگین بندر بوشهر می باشد که پس از فعالیت مهندسی در 17/02/94 اجرایی شده و هم اکنون 7/12 پیشرفت فیزیکی و مالی داشته و رقم سرمایه گذاری بالغ بر 3200 میلیارد ریال می باشد

.

421201908 136791 7949671178471707071
421213034 140496 12686284663670614891
421226674 136782 17486783065697889267
421331043 136096 2098284094049418364
421823270 77164 7010935888392652331
421925641 75108 17056720430975041283
422110957 65126 14087055580656907285
422116842 64310 17600181305198122564
422302942 67304 2852480128381945102
422305621 75649 4750444015465767503
422308978 76117 14185015431835007355
423802431 1273 8651085246586533796