عملیات بتن ریزی شمعهای محورهای میانی  Bو C  سایت نگین بوشهر شروع شده و در حال حاضر 7 عدد از شمعها حفاری و تعداد 4 عدد از آنها بتن ریزی شده است.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • D2330f38 F9b9 43fa A054 29827931c6f9