اجرای عملیات روسازی بتنی CBM4 و اجرای کفپوش بتنی شمال سایت

اجرای لایه های روسازیCBM4و پیورس بتنی در شمال سایت طبق برنامه و بطور منظم در حال انجام می باشد.

  • 1
  • 2